DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 novembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Citació a termini a les persones interessades en el procediment de revisió en via administrativa del concurs general de trasllats número 73/2018. [2019/11034] (DIARI nº 8681, de 20.11.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d’administració general, i A2-01, superior de gestió d’administració general, de l’Administració de la Generalitat. [2019/10957] (DIARI nº 8681, de 20.11.2019)

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2019, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica intermedis de prevenció de riscos laborals, per a la prestació de serveis en el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral, amb caràcter de funcionari o funcionària interins o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2019/P/FI/ACON/5. [2019/10217] (DIARI nº 8681, de 20.11.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dona publicitat a les bases de la convocatòria del concurs per a la proposta de nomenament de la persona que ocuparà la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2019/10971] (DIARI nº 8681, de 20.11.2019)

ORDRE JUS/1117/2019, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el cos de gestió processal i administrativa de l’Administració de justícia, convocat per l’Ordre JUS/764/2019, de 10 de juliol. [2019/10945] (DIARI nº 8681, de 20.11.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 15. [2019/10582] (DIARI nº 8681, de 20.11.2019)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, del rector, per la qual es publica definitivament la relació de les persones aspirants, seleccionades per ordre de puntuació, que conformen les borses de treball d’auxiliar de serveis, complementàries de les constituïdes en les proves selectives de data 29 de juliol de 2013 per a la prestació de serveis als campus de Gandia o València d’aquesta universitat, amb caràcter de funcionari o funcionària interins o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi: 2018/P/FI/ACON/5). [2019/10585] (DIARI nº 8681, de 20.11.2019)