DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Pego. Revocació de la convocatòria del procés de selecció d’una plaça d’agent de policia local. [2019/9797] (DIARI nº 8661, de 22.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució número 779, de 10 de setembre de 2019, de bases i convocatòria per a cobrir en propietat, mitjançant un concurs intern, un lloc de cap de servei i un lloc de cap de secció, tots dos de personal facultatiu, corresponents a la plantilla de personal funcionari del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. [2019/9995] (DIARI nº 8661, de 22.10.2019)

Ajuntament de Piles. Oferta pública d’ocupació per a l’any 2019. [2019/9391] (DIARI nº 8661, de 22.10.2019)

Ajuntament de Tavernes Blanques. Convocatòria d’un lloc d’auxiliar administratiu o administrativa mitjançant un concurs oposició per promoció interna. [2019/9380] (DIARI nº 8661, de 22.10.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de dues places de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: Diseño computacional de biocatalizadores (AICO/2019/195). [2019/9885] (DIARI nº 8661, de 22.10.2019)

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevos descriptores de vegetación a partir de sinergias de satélites de observación de la tierra. CPI-19-330», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/9852] (DIARI nº 8661, de 22.10.2019)

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Grup d’estudis històrics sobre les transicions i la democràcia (GEHTID). CPI-19-337». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2016-108). [2019/9853] (DIARI nº 8661, de 22.10.2019)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astropartículas y física de altas energías. CPI-19-350». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2018-165). [2019/9854] (DIARI nº 8661, de 22.10.2019)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Caracterización de la microestructura, composición y propiedades mecánicas y cristalográficas del esmaltoide del esqueleto dérmico a lo largo de la historia evolutiva de los vertebrados; implicaciones para el desarrollo de materiales dentales biomiméticos. CPI-19-354». [2019/9857] (DIARI nº 8661, de 22.10.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 59/2019. [2019/9876] (DIARI nº 8661, de 22.10.2019)