DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria número 22/2019, per a la provisió del lloc de treball vacant número 26085, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/9774] (DIARI nº 8659, de 18.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de Economía del bien común. CPI-19-327». [2019/9712] (DIARI nº 8659, de 18.10.2019)

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación de policarbonato diol (PCD) y de poliuretanos basados en PCD. CPI-19-329» [2019/9714] (DIARI nº 8659, de 18.10.2019)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 23 de setembre, del rector, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de llocs de treball vacants del grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, especialista tècnic d’arxius i biblioteca, amb destinació en aquesta universitat. Codi: 2019/P/FC/CM/7. [2019/9185] (DIARI nº 8659, de 18.10.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Productos avanzados L3 y L4 para la misión Flex-S3. CPI-19-325», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9706] (DIARI nº 8659, de 18.10.2019)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector Administració especial, escala tècnica mitjana d’estadística amb la denominació de tècnic mitjà estadístic, convocades per Resolució de 13 de desembre del 2018. Ref: 2915/18. [2019/9783] (DIARI nº 8659, de 18.10.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector d’administració especial, categoria/escala conductor/a, pel sistema de concurs oposició (codi: 2019/P/FC/C/7), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2019/9184] (DIARI nº 8659, de 18.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Productos avanzados L3 y L4 para la misión Flex-S3. CPI-19-326», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9711] (DIARI nº 8659, de 18.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Intervención Socio-emocional apoyada en TIC. Desarrollo de la responsabilidad y el bienestar en la comunidad educativa. CPI-19-328», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9713] (DIARI nº 8659, de 18.10.2019)

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de laboratori amb denominació de tècnic o tècnica de laboratori, convocades per la Resolució de 14 de desembre de 2018. Referència 2924/18. [2019/9781] (DIARI nº 8659, de 18.10.2019)