DOGV Ofertes d'ocupació pública

27 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió pel torn de promoció interna de facultatiu o facultativa especialistes en obstetricia i ginecologia d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/8934] (DIARI nº 8643, de 26.09.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Caracterización de movimientos y esfuerzos musculares de la mano sana orientada a la evaluación funcional y al diseño y adaptación de productos para manipulación.» [2019/8962] (DIARI nº 8643, de 26.09.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, el tribunal de selecció i la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica mitjans, pel torn de promoció interna, per mitjà del sistema de concurs oposició. Convocatòria de 12 de març de 2019. Codi 2019/P/FC/C/1. [2019/8841] (DIARI nº 8643, de 26.09.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es fa pública la creació d’escales pròpies del personal d’administració i serveis i se n’actualitzen algunes ja existents. [2019/8985] (DIARI nº 8643, de 26.09.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió pel torn lliure de facultatiu o facultativa especialista en Obstetrícia i Ginecologia d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/8937] (DIARI nº 8643, de 26.09.2019)