DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari, i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocat per l’Ordre 14/2018, de 30 d’abril. [2019/8793] (DIARI nº 8639, de 20.09.2019)

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana. Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària per a la contractació temporal de tècnics o tècniques de l’àrea tècnica en la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia. [2019/8609] (DIARI nº 8639, de 20.09.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior de prevenció, amb denominació «tècnic en prevenció de riscos laborals», convocades per la Resolució de 20 de desembre de 2018. Referència 2990/18. [2019/8731] (DIARI nº 8639, de 20.09.2019)

Ajuntament d’Onda. Convocatòria i bases per a la provisió en propietat de dues places d’administratiu o administrativa per promoció interna. [2019/8756] (DIARI nº 8639, de 20.09.2019)

Ajuntament de Corbera. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat dues places d’agent de la policia local, mitjançant un procediment de consolidació d’ocupació temporal. [2019/8798] (DIARI nº 8639, de 20.09.2019)

Mancomunitat Intermunicipal d’El Alto Palancia. Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat, pel sistema de concurs oposició, d’un lloc de treball de naturalesa funcionarial de treballador o treballadora social. [2019/8764] (DIARI nº 8639, de 20.09.2019)