DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2019/2020. [2019/8412] (DIARI nº 8630, de 09.09.2019)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’oficial o oficiala de jardineria. [2019/8494] (DIARI nº 8630, de 09.09.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria industrial, A1-12, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 17/2015, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/8411] (DIARI nº 8630, de 09.09.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 10. [2019/8448] (DIARI nº 8630, de 09.09.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 237 de secretari o secretària d’alt càrrec degà o degana. [2019/8389] (DIARI nº 8630, de 09.09.2019)

Ajuntament d’Onil. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic o tècnica economista i formació de borsa d’ocupació. [2019/8423] (DIARI nº 8630, de 09.09.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 1914, de vicegerent o vicegerenta de coordinació econòmica i serveis, d’aquesta universitat. [2019/8391] (DIARI nº 8630, de 09.09.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria industrial, A1-12, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 18/2015, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/8415] (DIARI nº 8630, de 09.09.2019)

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a efectuar la contractació laboral temporal d’enginyers i enginyeres tècnics forestals per a diferents centres de treball de la Comunitat Valenciana. [2019/8452] (DIARI nº 8630, de 09.09.2019)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es fa públic el resultat del segon parcial del concurs per a la provisió de diverses direccions de servei i secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 28 de febrer de 2018, del director general de Recursos Humans i Econòmics i la seua correcció d’errades de 3 d’abril de 2018 i la de 18 d’abril de 2018. [2019/8470] (DIARI nº 8630, de 09.09.2019)