DOGV Ofertes d'ocupació pública

24 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’ Ensenyament Secundari, i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocat per Ordre 14/2018, de 30 d’abril. [2019/8912] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària per a la contractació temporal de tècnics i tècniques de l’àrea tècnica en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofia. [2019/8870] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la que es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 19 de juny de 2019, per a l’accés a l’escala oficial-especialista de la Universitat d’Alacant. Referència C04/19. [2019/8797] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d’errades de la Resolució de 19 d’agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 45/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració general del cos C1-01, administratiu o administrativa de l’Administració de la Generalitat. [2019/8853] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. ORDRE JUS/949/2019, de 10 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre JUS/903/2019, de 9 d’agost, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el cos de tramitació processal i administrativa de l’Administració de justícia. [2019/8867] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de quatre places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fomento de la Investigación sobre los indicadores sociales, en Servicios sociales de la Comunitat Valenciana. CPI-19-286». [2019/8782] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fomento de la investigación sobre los indicadores sociales, en servicios sociales de la Comunitat Valenciana. CPI-19-287». [2019/8783] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general, A1-01, sector administració general, torn d’accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 22/2015, i torn de promoció interna, convocatòria 23/2015 corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/8888] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica, A2-02, sector administració especial, torn d’accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 9/2015, i torn de promoció interna, convocatòria 10/2015, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/8889] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic targeting of MBNL micrornas as innovative treatments for myotonic dystrophy. CPI-19-285». [2019/8781] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astropartículas y física de altas energías. CPI-19-290». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2018-165). [2019/8784] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs, A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/8892] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica de mines, A2-10, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 21/2015, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/8890] (DIARI nº 8640, de 23.09.2019)