DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 setembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Diputació Provincial d’Alacant. Bases reguladores per a la provisió del lloc de cap d’Unitat de Salut Laboral, obert a altres administracions. [2019/8643] (DIARI nº 8636, de 17.09.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants pel torn lliure de tècnic o tècnica especialista de laboratori d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/8625] (DIARI nº 8636, de 17.09.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants pel torn de promoció interna de tècnic o tècnica especialistes de laboratori d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/8628] (DIARI nº 8636, de 17.09.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2019/8517] (DIARI nº 8636, de 17.09.2019)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoquen places de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtic o catedràtica d’universitat. [2019/8518] (DIARI nº 8636, de 17.09.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2019, del rector, per la qual es publica la modificació parcial de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2019/8612] (DIARI nº 8636, de 17.09.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs d’administració especial, itinerari professional imatge i comunicació, pel sistema general d’accés lliure. Referència C08/18. [2019/8642] (DIARI nº 8636, de 17.09.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2019, de la Universidad Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica el nomenament d’un nou membre del tribunal qualificador de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista de laboratori, de les convocatòries amb referències 0366/19; 0521/19 i 0719/19. [2019/8644] (DIARI nº 8636, de 17.09.2019)