DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 25 de setembre 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es declara desert el procés convocat per la Resolució 1358/19, de 4 de juliol de 2019, del rector. [2019/9102] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació Neuroengagement and Communication (ENCOM). [2019/9105] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants pel torn de promoció interna, de tècnic o tècnica d’emergències sanitàries d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/9053] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants pel torn lliure, de tècnic o tècnica d’emergències sanitàries d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/9056] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)

Ajuntament de Real. Oferta d’ocupació pública de l’any 2019. [2019/8993] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana. Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària per a la contractació temporal de determinats llocs de l’àrea de producció i regidoria en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofía. [2019/8785] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-20. Convocatòria número 11. [2019/9066] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020. Convocatòria número 12. [2019/9072] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Circular economy network of ports (Loop-Ports). CPI-19-293». [2019/9136] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hetero-structures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-19-301». [2019/9137] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2019, de la rectora, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal del personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana corresponent a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. [2019/9124] (DIARI nº 8646, de 01.10.2019)