DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Albal. Convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d’agent de policia local. [2019/9008] (DIARI nº 8650, de 07.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, del sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 48/2019, de 29 d’agost de 2019. [2019/9393] (DIARI nº 8650, de 07.10.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels cossos A1-01, superior tècnic d’administració general, i A2-01, superior de gestió d’administració general, de l’Administració de la Generalitat. [2019/9266] (DIARI nº 8650, de 07.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat doctor interí a temps complet de caràcter temporal. Convocatòria ordinària número 4. Curs acadèmic 2019-2020. [2019/9392] (DIARI nº 8650, de 07.10.2019)

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació: Institut de Materials Avançats (INAM). [2019/9411] (DIARI nº 8650, de 07.10.2019)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen els cursos presencials de formació lingüística i tècnica inclosos en el Pla d’acompanyament lingüístic al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/9381] (DIARI nº 8650, de 07.10.2019)