DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ministeri de Justícia. ORDRE JUS/982/2019, de 19 de setembre, per la qual es nomenen els tribunals qualificadors únics, els tribunals qualificadors delegats i les unitats de col·laboració dels processos selectius, pel sistema d’accés lliure, per a l’ingrés en els cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa. [2019/9454] (DIARI nº 8652, de 10.10.2019)

Ajuntament d’Ontinyent. Bases específiques del procés selectiu de consolidació d’ocupació temporal per a la provisió per personal funcionari de carrera d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans d’administració especial. [2019/8986] (DIARI nº 8652, de 10.10.2019)

RESOLUCIÓ número 803, de data 23 de setembre de 2019, de la Presidència del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la provisió del lloc directiu de director econòmic o directora econòmica del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, pel procediment de lliure designació. [2019/9444] (DIARI nº 8652, de 10.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, denominació especialista de biblioteca. Referència 0921/19. [2019/9430] (DIARI nº 8652, de 10.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, denominació especialista de biblioteca, ref. 0988/19. [2019/9432] (DIARI nº 8652, de 10.10.2019)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, denominació especialista de biblioteca, ref. 1016/19. [2019/9434] (DIARI nº 8652, de 10.10.2019)

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivat dels procediments selectius a cossos docents convocats per sengles ordres 6/2019 i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/9461] (DIARI nº 8652, de 10.10.2019)