DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 octubre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Sueca. Bases i convocatòria per a la provisió d’una plaça d’oficial de la policia local. [2019/9563] (DIARI nº 8658, de 17.10.2019)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2019, del rector, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball d’infermer o infermera per a la prestació de serveis en el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2019/P/FI/ACON/4. [2019/9114] (DIARI nº 8658, de 17.10.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 23 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 32/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia, de l’Administració de la Generalitat. [2019/9787] (DIARI nº 8658, de 17.10.2019)

ORDRE JUS/989/2019, de 23 de setembre, per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, al cos de gestió processal i administrativa de l’Administració de justícia. [2019/9798] (DIARI nº 8658, de 17.10.2019)

Ajuntament d’Alacant. Convocatòria i bases específiques per a cobrir, com a personal funcionari de carrera, places d’agent de policia local pels torns de mobilitat, lliure consolidació i torn lliure ordinari, corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2016 i 2018. [2019/9355] (DIARI nº 8658, de 17.10.2019)

Ajuntament de Moncofa. Convocatòria i bases per a la provisió en propietat de quatre places d’agent de policia local. [2019/9659] (DIARI nº 8658, de 17.10.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial investigació en l’Oficina de Gestió de Projectes Internacionals, pel sistema general d’accés lliure. Referència C13/18. [2019/9274] (DIARI nº 8658, de 17.10.2019)