DOGV Ofertes d'ocupació pública

27 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos C2-01-01, convocatòries 69/18 i 70/18. [2021/9421] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

Ajuntament d’Almassora. Convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector o inspectora de solars i zones rurals, per promoció interna. [2021/9230] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 9 setembre de 2021, de la directora general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es publiquen els resultats definitius corresponents a la categoria d’auxiliar administratiu i auxiliar administrativa del procés de cobertura de llocs temporals convocat mitjançant la Resolució d’11 de juliol de 2018, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària. [2021/9240] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos C2-01-02, convocatòries 73/18 i 74/18. [2021/9422] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 93/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels cossos A1-18 superior tècnic d’arquitectura, i A2-17 superior de gestió en arquitectura, de l’Administració de la Generalitat. [2021/9495] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

Ajuntament d’Almoines. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2021. [2021/9267] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 92/2021 per a la provisió de llocs de treball de cap de negociat i altres llocs de direcció, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A2-14 superior de gestió d’enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat. [2021/9496] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

Ajuntament d’Almassora. Convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de psicòleg o psicòloga i obertura de termini de presentación de sol·licituds. [2021/9231] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Investigación en reutilización de residuos naturales. CPI-21-356». [2021/9273] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021 de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen concursos d’accés a places de cossos de funcionaris o funcionàries docents universitaris pel sistema d’accés lliure. [2021/9380] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

Ajuntament de Sagunt. Bases de la convocatòria per a cobrir en propietat dues places de tècnic o técnica d’administració general. [2021/9203] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart coordination polymers with compartmentalized pockets for adaptive guest entrance (S-CAGE). CPI-21-353». [2021/9272] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficial especialista per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en el Serveis Tècnics d’Investigació, pel sistema general d’accés lliure. Referència C07/21. [2021/9158] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, pel torn especial, sector d’administració especial, escala de facultatius, arxius i biblioteques, convocades per la Resolució de 17 de juny de 2021 (DOGV 30.06.2021). [2021/9407] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Neutrino masses and dark matter: towards the new standard model. (CIDEGENT/2020/020). CPI-21-345», a càrrec del Programa per al Suport de Persones Investigadores amb Talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2021/9274] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: ChEMTECh - Enginyeria Química i Tecnologia de Materials. [2021/9441] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, responsable de gestió de la prevenció (PF2132), amb destinació en la Unitat de Gestió del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals d’aquesta universitat. Codi: 2021/P/FC/CM/10. [2021/9377] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la selecció de dues places de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Nanogeles moleculars que responen a estímuls químics com a vectors de transport i alliberament d’agents de teràpia fotodinàmica i biosensors fluorescents (19I342)». [2021/9469] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)

Ajuntament d’Almoradí. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir tres places de conserge, com a personal laboral fix. [2021/9210] (DIARI nº 9181, de 24.09.2021)