DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 octubre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos C2-08-01, convocatòries 144/18 i 145/18. [2021/10286] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos A2-16-02, convocatòries 18/19 i 19/19. [2021/10287] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2021, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la composició de l’òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la cobertura del lloc de cap coordinador o coordinadora de so mitjançant el procediment de promoció interna, entre el personal laboral fix de l’IVC, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2018 de l’entitat. [2021/10212] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’amplia el termini màxim de resolució del concurs general convocat per la Resolució de 9 d’abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per a la provisió de llocs no bàsics de gestió sanitària de naturalesa funcionarial, sector administració especial, dependents de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/10285] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2021, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la composició de l’òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la cobertura del lloc de cap coordinador o coordinadora d’il·luminació mitjançant el procediment de promoció interna entre el personal laboral fix de l’IVC, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2018 de l’esmentada entitat. [2021/10211] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de juliol de 2021, del president de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, mitjançant la qual es dona publicitat a l’acord del Consell en el qual s’aprova l’Oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2020, composta per 31 llocs. [2021/10044] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Bases i convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d’oficial de policia local. [2021/9758] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Muerte celular y membranas: un nuevo nicho en la lucha contra el cáncer. CPI-21-384», programa «Prometeu» per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (actual Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). (GVPROMETEO2019-065). [2021/9821] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Plataforma inteligente para la detección temprana, ayuda al diagnóstico y seguimiento de la sarcopenia ISARC-GENETICS. (INNEST/2021/364). CPI-21-389», cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i per l’Agència Valenciana de la Innovació -AVI. [2021/9824] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), per promoció interna, sector d’administració general, escala de gestió universitària, d’aquesta universitat. [2021/9944] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fan públics la llista definitiva de persones admeses i excloses, data d’examen i tribunal de les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’educació física (coordinador o coordinadora esportius), convocades per la Resolució d’1 de març de 2021. [2021/10289] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Plataforma inteligente para la detección temprana, ayuda al diagnóstico y seguimiento de la sarcopenia ISARC-GENETICS. (INNEST/2021/364). CPI-21-390», cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i per l’Agència Valenciana de la Innovació -AVI. [2021/9825] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Mediterrean Data Base of Cetaceans Strandings. CPI-21-366». [2021/9820] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un procés de selecció per a la contractació sota la modalitat de contractes predoctorals dins del marc del programa d’ajudes per a la formació de doctors en col·laboració amb empreses. [2021/10006] (DIARI nº 9194, de 14.10.2021)