DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (Referència A01/21), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en l’Institut Universitari de Síntesi Orgànica de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2021/8220] (DIARI nº 9165, de 02.09.2021)

Ajuntament de Vinaròs. Convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de tècnic o tècnica en animació sociocultural. [2021/8845] (DIARI nº 9165, de 02.09.2021)

Ajuntament de Vinaròs. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica d’administració general. [2021/8806] (DIARI nº 9165, de 02.09.2021)

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista (Referència C08/21), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial Llengües, en el la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure. Referència C08/21. [2021/7967] (DIARI nº 9165, de 02.09.2021)

Ajuntament de l’Eliana. Bases de la convocatòria del procés selectiu obert a altres administracions públiques locals o amb adscripció en una Administració local, per a proveir un lloc d’auxiliar administratiu o administrativa d’administració general. [2021/8898] (DIARI nº 9167, de 06.09.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de meteoròleg o meteoròloga en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria. [2021/8896] (DIARI nº 9167, de 06.09.2021)

Extracte de la Resolució de 30 d’agost de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’incrementa l’import màxim que ha de finançar les subvencions per a la modalitat Col·lectius i per a la modalitat Formació a mida de les empreses convocades mitjançant Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions formatives didirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l’exercici pressupostari 2021. [2021/8922] (DIARI nº 9167, de 06.09.2021)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2021 el Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits. [2021/8911] (DIARI nº 9167, de 06.09.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021,de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca un procés selectiu de promoció interna horitzontal per a l’accés a l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació (grup C subgrup C1). Referència: PI-01/21. [2021/8400] (DIARI nº 9167, de 06.09.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació. Referència C09/21. [2021/8434] (DIARI nº 9167, de 06.09.2021)

Extracte de la Resolució de 31 d’agost de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2021 el Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits. [2021/8920] (DIARI nº 9167, de 06.09.2021)