DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A1-01, convocatòries 63/18 i 64/18. [2021/9152] (DIARI nº 9174, de 15.09.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «4 Programa proyectos de investigación de desarrollo local sostenible. CPI-21-326». [2021/8971] (DIARI nº 9174, de 15.09.2021)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «4 Programa proyectos de investigación de desarrollo local sostenible. CPI-21-325». [2021/8972] (DIARI nº 9174, de 15.09.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió dels llocs de treball vacants del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, tècnic o tècnica de pràctiques d’empresa, amb destinació en la Universitat Politècnica de València, convocat per la Resolució de 14 de juliol de 2021. (Codi: 2021/P/FC/CM/9). [2021/9229] (DIARI nº 9174, de 15.09.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A2-01, convocatòries 65/18 i 66/18. [2021/9153] (DIARI nº 9174, de 15.09.2021)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficial especialista (referència C05/21), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial informàtica, en el Servei d’Informàtica, pel sistema general d’accés lliure. [2021/8002] (DIARI nº 9174, de 15.09.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es corregeixen errors en la de 25 de març de 2021, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans d’aquesta universitat (grup A, subgrup A2). Referència B02/21. [2021/9186] (DIARI nº 9174, de 15.09.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es corregeixen errors en la de 25 de març de 2021, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans d’aquesta universitat (grup A, subgrup A2). Referència B03/21. [2021/9187] (DIARI nº 9174, de 15.09.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es corregeixen errors en la de 25 de març de 2021, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica d’aquesta universitat (grup A, subgrup A1). Referència A02/21. [2021/9190] (DIARI nº 9174, de 15.09.2021)