DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Vinaròs. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica auxiliars d’informàtica. [2021/8805] (DIARI nº 9164, de 01.09.2021)

Ajuntament de Gandia. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica. [2021/8819] (DIARI nº 9164, de 01.09.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme. Projectes del Institute of New Imaging Technologies (INIT). [2021/7897] (DIARI nº 9164, de 01.09.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: High Performance Computing and Architectures (perfil informàtica). [2021/7924] (DIARI nº 9164, de 01.09.2021)

RESOLUCIÓ 16 de juliol de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: High Performance Computing and Architectures (perfil matemàtiques). [2021/7925] (DIARI nº 9164, de 01.09.2021)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial informàtica, en el Servei d’Informàtica, pel sistema general d’accés lliure. Referència C06/21. [2021/8000] (DIARI nº 9164, de 01.09.2021)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Grup d’Energia i Materials Avançats (GAME). [2021/7896] (DIARI nº 9164, de 01.09.2021)