DOGV Ofertes d'ocupació pública

24 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de director o directora de gestió sanitària (número de lloc 42085), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9493] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de director o directora de gestió sanitària (número de lloc 42086), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9488] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de director o directora de gestió sanitària (número de lloc 45468), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9494] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2021, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 27 de maig de 2021, per a l’accés a l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant, itinerari professional d’administració especial llengües. Referència A03/21. [2021/9384] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil valorització d’aquesta universitat. [2021/9228] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «New-TIM: Nuevas tecnologías en imagen médica. CPI-21-352». [2021/9233] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica d’aquesta universitat. [2021/9227] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efectos sinérgicos nanopartícula-ligando en la síntesis de nuevos nanomateriales fotoactivos y su funcionalidad. CPI-21-324», Programa «Prometeu» per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (actual Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital) (GVPROMETEO2019-080). [2021/9232] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A2-01, convocatòria 7/19. [2021/9391] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, convocatòria 8/19. [2021/9394] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de director o directora de gestió sanitària (número de lloc 55748), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/9485] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es fa pública la correcció d’errors de la Resolució de 16 de juny de 2021, per la qual es publica la llista definitiva de les borses d’ocupació temporal específiques per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació en llocs de treball adscrits als cossos A1-31-01, A1-32, A2-14-02 i C1-06, vinculats al desenvolupament de projectes d’investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries. [2021/9474] (DIARI nº 9180, de 23.09.2021)