DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. RESOLUCIÓ de 13 d’agost de 2021, de la directora gerent, per la qual disposa donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’un lloc de gestor o gestora de l’àrea de gestió econòmica. Referència 108/2021. [2021/8830] (DIARI nº 9162, de 30.08.2021)

Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. RESOLUCIÓ de 19 d’agost de 2021, de la directora gerent, per la qual disposa donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’un lloc de titulat o titulada en infermeria. Referència 109/2021. [2021/8831] (DIARI nº 9162, de 30.08.2021)

ACORD de 6 d’agost de 2021, del Consell, de ratificació de l’Acord de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I) de 29 de juliol de 2021. [2021/8841] (DIARI nº 9162, de 30.08.2021)

Ajuntament de l’Alcora. Convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de treballador o treballadora socials. [2021/8785] (DIARI nº 9163, de 31.08.2021)

Ajuntament de Los Montesinos. Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball i del pressupost general per a l’exercici 2021. [2021/8794] (DIARI nº 9163, de 31.08.2021)

ACORD de 6 d’agost de 2021, del Consell, d’aplicació d’un increment addicional del 0,30 % de la massa salarial per a l’exercici 2020, relatiu al personal al servei de l’Administració de justícia en la Comunitat Valenciana, i d’actualització de les taules retributives. [2021/8842] (DIARI nº 9163, de 31.08.2021)