DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Utiel. Bases i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura en propietat de sis places d’agent de policia local. [2021/9130] (DIARI nº 9178, de 21.09.2021)

Ajuntament de Quart de Poblet. Oferta d’ocupació pública de 2021. [2021/9063] (DIARI nº 9178, de 21.09.2021)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: NNF-Neuropsicologia i Neuroimatge Funcional. [2021/9295] (DIARI nº 9178, de 21.09.2021)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme. Projectes de l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT). [2021/9294] (DIARI nº 9178, de 21.09.2021)

Ajuntament de Benissa. Informació pública de la convocatòria per a la provisió de sis places d’agent de policia local com a funcionaris de carrera. [2021/9074] (DIARI nº 9178, de 21.09.2021)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públic,a per la qual es convoca la provisió de la plaça de director o directora d’Infermeria d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Marina Baixa (número de lloc 13807), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2021/9425] (DIARI nº 9178, de 21.09.2021)

Diputació Provincial d’Alacant. Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic o tècnica de suport. [2021/9085] (DIARI nº 9178, de 21.09.2021)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superior, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 4 de maig de 2020. Codi: 2020/P/FC/C/5. [2021/9107] (DIARI nº 9178, de 21.09.2021)