DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ 9 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A2-16-02, convocatòries 18/19 i 19/19. [2021/9226] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de gestió d’emergències i protecció civil de l’Administració de la Generalitat, A1-33, convocatòries 123/18 i 124/18. [2021/9225] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 130/18, pertanyents al cos superior tècnic d’inspectors i inspectores de tributs de l’Administració de la Generalitat, A1-04, torn promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/9216] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 27/18, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/9206] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

Ajuntament de Dolores. Bases específiques modificades de la convocatòria extraordinària d’estabilització/consolidació d’ocupació temporal, del procés selectiu per a cobrir en propietat dues places d’auxiliar administratiu o administrativa. [2021/9266] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 129/18, pertanyents al cos superior tècnic d’inspectors i inspectores de tributs de l’Administració de la Generalitat, A1-04, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/9213] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 122/18, pertanyents al cos serveis auxiliars d’agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar laboratori, C2-07-01, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/9212] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

Ajuntament de Dolores. Bases específiques modificades de la convocatòria extraordinària d’estabilització/consolidació d’ocupació temporal, del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica de grau mitjà adscrita a l’Àrea Econòmica. [2021/9268] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022. Convocatòria número 10. [2021/9355] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fostering institutional transformation of R&I policies in european universities (FIT FORTHEM). CPI-21-347». [2021/9087] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «4 Programa proyectos de investigación de desarrollo local sostenible. CPI-21-349». [2021/9089] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación de policarbonato diol (PCD) y de poliuretanos basados en PCD. CPI-21-346». [2021/9090] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Uso de modulares de microRNAs como terapias experimentales en distrofia miotónica tipo 1. CPI-21-335», programa «Prometeu» per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, (GVPROMETEO2020-081). [2021/9208] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 3 d’agost de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desigualdad económica y movilidad social en la Europa mediterránea (siglos XIII-XVI). CPI-21-343», programa «Prometeu» per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (actual Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital) (GVPROMETEU2019-072). [2021/9209] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria conductor o conductora, convocades per la Resolució de 18 de maig de 2021. [2021/9281] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica especialista programador de mitjans audiovisuals, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 2 de juny. Codi: 2020/P/FC/C/11. [2021/9110] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «ERAHUMED: herramientas y tecnologías para la evaluación del riesgo ambiental de la contaminación en los humedales mediterráneos en un escenario de cambio climático global. CPI-21-330. (CIDEGENT/2020/043)», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per la Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2021/9363] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2021, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura dels llocs de treball corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020. [2021/9299] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «DAFEM: desentrañando la física de las estrellas A-F usando datos espaciales y machine learning. CPI-21-334. (CIDEGENT/2020/036)», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per la Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2021/9365] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es realitza correcció d’errades en les publicacions corresponents a plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GRISOLIAP/2021)», CPI-21-231, CPI-21-232, CPI-21-233, CPI-21-236, CPI-21-242, CPI-21-243, CPI-21-244, CPI-21-248, CPI-21-252, CPI-21-261, CPI-21-262, CPI-21-263, CPI-21-277 i CPI-21-299. [2021/9366] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 28/18, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, torn de promoció interna, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/9207] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 121/18, pertanyents al cos serveis auxiliars d’agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de laboratori, C2-07-01, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2021/9211] (DIARI nº 9177, de 20.09.2021)