DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors en l’àrea d’orientació professional, pel sistema de concurs oposició (codi: 2021/P/FC/C/3), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2021/8928] (DIARI nº 9173, de 14.09.2021)

Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2021, de la directora gerent, per la qual disposa donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’un lloc de veterinari o veterinària. Referència 111/2021. [2021/9018] (DIARI nº 9173, de 14.09.2021)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2021, per la qual s’acorda donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’un lloc de responsable tècnic o tècnica de l’àrea d’Unitat Analítica en la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Referència 114/2021. [2021/9051] (DIARI nº 9173, de 14.09.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de funcionari o funcionària interins del programa temporal d’investigació «Desarrollo de nuevas aplicaciones en espectroscopía atómica de sonda de barrido multifunción con acoplamiento a espectrómetro Raman. FIPI21-03». [2021/8942] (DIARI nº 9173, de 14.09.2021)