DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 setembre 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració de la Generalitat. [2021/9395] (DIARI nº 9179, de 22.09.2021)

Ajuntament de l’Eliana. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places de treballador o treballadora socials subjectes al procés de consolidació/estabilització d’ocupació temporal. [2021/9188] (DIARI nº 9179, de 22.09.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació, d’aquesta universitat. [2021/9128] (DIARI nº 9179, de 22.09.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Epidemiología Perinatal, Salud Ambiental e Investigación Clínica (UJI 271). [2021/9349] (DIARI nº 9179, de 22.09.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme. Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Laboratori de Robòtica Intel·ligent. [2021/9350] (DIARI nº 9179, de 22.09.2021)