DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es determina la composició nominal de les comissions de selecció corresponents a diverses convocatòries de concurs oposició, convocades per resolucions d’aquest mateix òrgan de 14 de desembre de 2022 (DOGV 9495, 22.12.2022).  [2023/11364]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es determina la composició nominal de la comissió de selecció corresponent a la convocatòria d’enginyer tècnic o enginyera tècnica del concurs oposició, convocada per resolució d’aquest mateix òrgan de 14 de desembre de 2022 (DOGV 9495, 22.12.2022).  [2023/11369]

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es modifica la composició nominal de la comissió de selecció corresponent a la convocatòria del concurs de mèrits de facultatiu o facultativa especialista de cirurgia toràcica (CM/13/2022), convocada per resolució d’aquest òrgan de data 14 de desembre de 2022. [2023/11377]

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2023, de la Direcció General de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s’acorda publicar la relació provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria de constitució de borses urgents de treball per a la cobertura temporal de llocs d’estructura del grup B, de la plantilla orgànica de l’IVACE, per Resolució d’11 de juliol de 2023, de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). [2023/11383]

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2023, de la Direcció General de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s’acorda publicar la relació provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria de constitució de borses urgents de treball per a la cobertura temporal de llocs d’estructura del grup C, de la plantilla orgànica de l’IVACE, per Resolució d’11 de juliol de 2023, de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). [2023/11388]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre 2023, de la Gerència de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, per la qual s’acorda iniciar el procés de contractació del lloc de director o directora de Comunicació i Màrqueting, a l’empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell. [2023/11281]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre 2023, de la Gerència de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, per la qual s’acorda iniciar el procés de contractació del lloc de director o directora tècnics operatius a l’empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell. [2023/11283]

Anunci de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives, per a cobrir coma personal funcionari de carrera 11 places de personal administratiu. [2023/11432]

Anunci de les bases específiques que regiran la convocatòria d’oposició lliure per a cobrir una plaça d’oficial o oficiala conductors (OOP 2022). [2023/10896]

Anunci de la publicació de les bases i convocatòria per a la provisió en propietat per concurs oposició d’una plaça de jardineria-neteja-conductor/conductora per torn lliure. [2023/10898]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 7/23, pertanyents al cos superior facultatiu d’inspecció de tributs, A1-09, torn lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11263]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 27/23, pertanyents al cos superior facultatiu d’inspecció de tributs, A1-09, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11267]

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 30/2023, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, de l’agrupació professional funcionarial APT-APF-01, subalterns i subalternes.  [2023/11375]

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 78/2023, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de l’escala A2-02-06 enginyeria tècnica agrícola, de l’Administració de la Generalitat. [2023/11381]

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos tècnic facultatiu d’emergències i protecció civil, A2-06, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11513]

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11320]

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2023, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de professorat associat assistencial a temps parcial (PAA ORD 4/2023). [2023/11450]

Anunci de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2023. [2023/11429]