DOGV Ofertes d'ocupació pública

27 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000592/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional.                          [2023/11702]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de novembre de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l’Administració educativa. [2023/11848]

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la Sotssecretària de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es designen les persones integrants de la comissió de selecció del procés excepcional d’estabilització convocat per la Resolució de 30 de novembre de 2022, de la presidència de Turisme Comunitat Valenciana, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir els llocs previstos en l’oferta d’ocupació pública (OOP) de 2022 de l’entitat, en execució de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/11756]

ACORD de 16 de novembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Psiquiatria, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2023/11759]

ACORD de 2 de novembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de gestió de la funció administrativa, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2023/11765]

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de Subdirecció d’informatius No Diaris i se’n fa pública la convocatòria. [2023/11902]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 19, tècnic o tècnica de registre, cap de muntatge, amb classificació A22 E040, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 24/2021. Convocatoria 24/2021.  [2023/11209]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries, del lloc convocat número 19, tècnic o tècnica de registre, cap de muntatge, amb classificació A22 E040, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019. Convocatòria 24/2021. [2023/11210]

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses en el procés de cobertura per a la provisió com a personal laboral fix del lloc de treball número 12 de l’IVC, cap de la Secció de Gestió Administrativa, grup A, per concurs obert a altres administracions públiques. [2023/11774]

Anunci de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’exercici 2023. [2023/11310]

Anunci de les bases que han de regir la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica superiors d’arxiu (grup A, subgrup A1), pertanyent a l’escala d’administració especial. [2023/11398]

Anunci de les bases que han de regir la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d’enginyer o enginyera tècnics industrials, subgrup A2, per procediment d’oposició, torn lliure. [2023/11399]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electrònica, C2-03-06, convocatòria 82/21. [2023/11566]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de llanterneria, C2-03-07, convocatòria 83/21. [2023/11567]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de mecànica, C2-03-08, convocatòria 84/21. [2023/11569]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de pintura, C2-03-09, convocatòria 85/21. [2023/11571]

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 22/23, pertanyents al cos tècnic facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala treball social, A2-04-04, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11657]

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 33/23, pertanyents al cos tècnic facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala treball social, A2-04-04, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11658]

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 152/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11673]

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 153/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11676]

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 33/2022, de 15 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos i escales del subgrup A1, sector administració general i especial, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, per a cobrir les places que preveu l’annex II del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell. [2023/11731]

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 34/2022, de 15 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos i escales pertanyents al subgrup A1, sector administració general i especial, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, per a cobrir les places previstes en l’annex III del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell. [2023/11732]

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 164/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11782]

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 55/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11784]

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala psicologia, A1-07-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2017 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11820]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per Resolució de 25 de gener de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball genèrics en els instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Comunitat Valenciana. [2023/11585]

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanents laborals número DC05173, en l’àrea de coneixement de Psicologia bàsica. [2023/11175]

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en les proves selectives pel procediment de concurs oposició d’accés al grup A, (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior de veterinària, convocades per la Resolució d’1de juny de 2022 (BOE 13.06.2022). [2023/11366]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat permanent laboral, convocades per la Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de data 28 de juny de 2023 (DOGV 19.07.2023). [2023/11130]

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es es nomena personal funcionari interí la persona proposada en el procediment específic per a la selecció de personal temporal per a cobrir de manera interina una plaça de l’escala mitjana d’administració, subgrup A2, referència 2023/33910. [2023/11766]

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen a concurs públic diverses de professorat permanent laboral amb caràcter indefinit. Referència: 03425/2023. [2023/11750]

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca a concurs públic una plaça de professorat permanent laboral amb caràcter indefinit. Referència: 03426/2023. [2023/11751]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 d’octubre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de treball del grup C, subgrup C1, especialista tècnic d’arxius i biblioteca amb destinació en aquesta universitat. (Codi: 2023/P/FC/CM/4). [2023/11672]

Anunci de la publicació de l’obertura del termini de presentació de sol·licituds en els procediments per a la selecció de diverses places mitjançant contracte indefinit, dins de l’oferta d’ocupació pública d’estabilització. [2023/11384]