DOGV Ofertes d'ocupació pública

28 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars d’infraestructura i transport de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de supervisió i vigilància d’obres públiques, C2-04-01, convocatòria 86/21. [2023/11574]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos de serveis auxiliars d’infraestructura i transport de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’explotació portuària, C2-04-02, convocatòria 87/21. [2023/11579]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria, C2-05-01, convocatòria 88/21. [2023/11581]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina, C2-05-02, convocatòria 89/21. [2023/11583]

RESOLUCIÓ del 23 de novembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos C1-01, C1-03, C1-04, C1-07, C1-12, C1-13, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020/2021 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11872]

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11880]

Anunci de convocatòria de borsa de treball per a la contractació laboral temporal en el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), en diferents categories professionals de facultatiu o facultativa especialistes. [2023/11395]

RESOLUCIÓ 2023-RH-1016-JUR, de 3 de novembre de 2023, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), per la qual s’anul·la les resolucions 2023-RH-795-JUR i 2023-RH-796- JUR de bases i convocatòria mitjançant el sistema de selectiu de convocatòria pública de lliure designació, per a la provisió de lloc de cap o cap infermeria Servei d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP) i de supervisor o supervisora infermeria, respectivament. [2023/11727]

RESOLUCIÓ 2023-RH-1050-JUR, de 9 de novembre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), de convocatòria per a la provisió de diversos llocs d’especial responsabilitat i confiança dins de l’àrea funcional d’infermeria o gerència, i de conformitat amb la seua classificació en la relació de llocs de treball del Consorci, com la seua configuració normativa, mitjançant el sistema de selectiu de convocatòria publica de lliure designació. [2023/11728]

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2023. [2023/11465]

Anunci de l’extracte de la convocatòria i bases d’una plaça d’agent d’igualtat per torn lliure, escala administració especial, subescala tècnica, classe/categoria mitjana, subgrup de titulació A2, mitjançant concurs oposició. [2023/11393]

Anunci de l’aprovació de les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió, pel procediment de concurs de mèrits obert a altres administracions públiques, del lloc de treball de cap del Departament Tècnic de Gestió i Disciplina. [2023/11616]

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11847]

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11864]

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de comunicació amb denominació especialista tècnic o tècnica de comunicació, perfil comunicació periodística i mitjans de difusió, referència 22/175925. [2023/11622]

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es declara desert un lloc i es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de comunicació, amb denominació especialista tècnic/a de comunicació, perfil comunicació periodística i mitjans de difusió, referència 22/177385. [2023/11623]

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de comunicació amb denominació especialista tècnica i tècnic de comunicació, perfil audiovisual, referència 22/197133. [2023/11627]

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de traducció amb denominació tècnica i tècnic mitjans de traducció, referència 22/197522. [2023/11632]

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior en l’àrea d’infraestructura i manteniment, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/5). [2023/11425]