DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 9/23, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en sistemes i tecnologia de la informació, A2-02-01, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10738]

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 29/23, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala tècnica en sistemes i tecnologia de la informació, A2-02-01, promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10742]

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 6/23, pertanyents al cos superior facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en psicologia, A1-07-02, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10743]

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 26/23, pertanyents al cos superior facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala en psicologia, A1-07-02, promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10744]

RESOLUCIÓ 27 d’octubre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 32/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat.  [2023/10940]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A1-09, convocatòries 7/23 i 27/23. [2023/11053]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 27 de setembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es convoca a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de justícia en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2023/11076]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C11/23. [2023/10950]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10900]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10901]

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11027]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es deixa sense efecte la publicació, de data 2 de novembre de 2023, de la Resolució de 17 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la que es fa l’oferta pública de diverses places de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contractes laborals temporals, corresponents als projectes «Nanosistemas de liberación controlada para la detección y tratamiento de tumores hipóxicos. CPI-23-667» i «The challenges of the digital economy: information, competition policy, regulation, transport, industry transformation, environment, inequality and gender. CPI-23-669». [2023/11052]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de laboratoris amb denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori, perfil electricoelectrònic. Referència 22/177381. [2023/10980]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es declara desert un lloc i es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de laboratoris amb denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori, perfil electricoelectrònic. Referència 22/175932. [2023/10982]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’estadística amb denominació tècnic o tècnica mitjans estadístics Referència 22/108738. [2023/10983]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala mitjana d’administració amb denominació tècnic o tècnica de gestió. Referència 22/111366. [2023/10985]