DOGV Ofertes d'ocupació pública

24 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’obra, C2-03-02, convocatòria 78/21. [2023/11553]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fusteria, C2-03-03, convocatòria 79/21. [2023/11554]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electricitat, C2-03-05, convocatòria 81/21. [2023/11563]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de manyeria, C2-03-04, convocatòria 80/21. [2023/11560]

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 12/23, pertanyents al cos administratiu, C1-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11653]

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 36/23, pertanyents al cos administratiu, C1-01, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11654]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l’aspirant que ha superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista (referència C05/23) per a ocupar un lloc de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures, en el Departament d’Enginyeria Civil de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2023/11236]

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11502]

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT (Prevenció psicosocial i organitzacions saludables). [2023/11652]

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: REALD (Economia regional i desenvolupament local / IIDL). [2023/11655]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), per la qual es dona publicitat a la convocatòria 1/2023, de proves selectives per a la provisió definitiva d’un lloc de treball d’auditor o auditora intern, torn lliure general, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2021 per al personal laboral de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i). [2023/11046]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), per la qual es dona publicitat a la convocatòria 2/2023, de proves selectives per a la provisió definitiva d’un lloc de treball de tècnic o tècnica superiors en restauració d’obra gràfica i material d’arxiu, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per al personal laboral de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i). [2023/11066]

Anunci en relació a la contractació de personal laboral fix després del procés selectiu. [2023/11133]