DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2023, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori per la qual es declara deserta la convocatòria número 55/2023, de 5 de juny de 2023. [2023/11042]

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2023, del director-gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a les relacions provisionals de persones admeses i excloses en les convocatòries 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22 i 7/22 corresponents al procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits. [2023/10877]

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per suplència (Resolució de 06.07.2023), per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM núm 23 Ajudant/a de muntatge, amb classificació D14 E024 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, Convocatòria 8/2021. [2023/10889]

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per suplència (Resolució de 06.07.2023), per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM núm. 23 Ajudant/a de muntatge, però que no han resultat adjudicatàries del lloc convocat, amb classificació D14 E024 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, Convocatòria 8/2021. [2023/10890]

Anunci d’oferta d’ocupació pública 2023. [2023/9433]

Edicte sobre convocatòria de procés selectiu per a la selecció en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica auxiliars d’informàtica. [2023/9307]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanent laboral número DC05174, en l’àrea de coneixement d’Infermeria. [2023/11005]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanents laborals número DC05176, en l’àrea de coneixement d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica [2023/10706]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diverses places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diferents projectes de recerca. [2023/10689]

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es nomenen catedràtics i catedràtiques d’universitat. [2023/10704]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diverses places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diferents línies de recerca. [2023/10716]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10717]

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat. Convocatòria número 3/2023. [2023/10991]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2023-2024. [2023/10998]

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre 2023, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs d’accés a places dels cossos docents universitaris. [2023/10570]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023 de la Universidad Miguel Hernández d’Elx, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2023, per la taxa específica, amb caràcter extraordinari, de places de personal funcionari tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. [2023/10771]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Referència: 02986/2023. [2023/10670]