DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l’Administració educativa. [2023/11269]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es resol la convocatòria CO/11/22, administratiu o administrativa, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública 2021 del CHGUV. [2023/11382]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior facultatiu, escala Enginyeria industrial (A1-04-04), corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11232]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 14/23, pertanyents al cos auxiliar, C2-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11235]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 4/23, pertanyents al cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació, A1-04-06, torn lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11238]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 24/23, pertanyents al cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació, A1-04-06, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11241]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 23/23, pertanyents al cos superior d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11245]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 1/23, pertanyents al cos superior d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11246]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia i Interior, convocatòria número 89/2023. [2023/11253]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia i Interior, convocatòria número 92/2023. [2023/11254]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 93/2023. [2023/11255]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 94/2023. [2023/11256]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 95/2023. [2023/11257]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 96/2023. [2023/11258]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 97/2023. [2023/11259]

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la Comissió de seguiment de les borses d’ocupació temporal. [2023/11260]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, per la qual es convoca per a la seua provisió pel sistema de lliure designació un lloc de treball en l’Institut de Medicina Legal d’Alacant. [2023/11187]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es modifica la Resolució de 6 de juliol de 2023 (DOGV 13 de juliol), per la qual es convoca concurs per a la creació de borses d’ocupació de professorat substitut. [2023/11061]

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A04/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general, pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 29 de setembre de 2023; DOGV 9703, de 13.10.2023). [2023/11279]

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2023/11226]