DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de director econòmic o directora econòmica del Departament de Salut de La Ribera, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/10987]

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de treball de director mèdic o directora médica d’hospital del departament de Salut d’Alacant-Sant Joan d’Alacant, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/10988]

Edicte de l’obertura de termini de presentació d’instàncies en el procés selectiu per a quatre netejadors o netejadores. [2023/10903]

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 11/23, pertanyents al cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05, torn lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10725]

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d’accés, i es declara deserta, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 35/23, pertanyents al cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10730]

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca un concurs d’accés a places de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema d’accés lliure. [2023/10618]

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca un concurs d’accés a plaça de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema de promoció interna. [2023/10619]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 7 de setembre de 2023, per a l’accés a l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant. Referència C10/23. [2023/10773]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es revoca la convocatòria de procés selectiu de promoció interna vertical per a l’accés a escales del grup A, subgrup A2 d’aquesta universitat. Referència PI-01/23, publicada en el DOGV número 9643, de 19 de juliol de 2023. [2023/10946]

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10569]

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10623]

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en el procés selectiu, per concurs, del grup A (subgrup A2), pel torn lliure, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil de sociologia (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022) convocat per la Resolució de 14 d’octubre de 2022 (BOE 28.10.2022). [2023/10625]

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10660]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10687]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10899]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en les proves selectives per concurs oposició, d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de gestió d’investigació, perfil edició i publicacions (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 4 d’octubre de 2022 (BOE 17.10.2022). [2023/10664]