DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Anunci relatiu a convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d’educador o educadora socials per oposició, torn lliure. [2023/10925]

Anunci de l’extracte de les bases de la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places de conserge de col·legi, personal funcionari, mitjançant el sistema de concurs oposició, per torn lliure. [2023/10859]

Anunci de la convocatòria per a la cobertura definitiva i en propietat de 26 places de naturalesa funcionarial, escala administració general, mitjançant el sistema de concurs, en el marc de l’oferta pública extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública. [2023/10840]

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A05/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 29 de setembre de 2023; DOGV número 9703, de 13 d’octubre de 2023). [2023/11430]

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11530]

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup C, subgrup C1, sector administració general, categoria/escala administrativa, les persones aspirants que han aprovat les proves selectives convocades per la Resolució de 27 de maig de 2021 (DOGV 16.06.2021), pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació (codi 2021/P/FC/C/6). [2023/11392]