DOGV Ofertes d'ocupació pública

17 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Anunci de les bases que han de regir la convocatòria per al procés selectiu del concurs específic, per a la provisió d’un lloc de director o directora de Promoció i Desenvolupament (TAG). [2023/10942]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 d’octubre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos A1-01, A1-06, A1-08-02, A1-12, A1-15, A1-18, A1-19, A1-20, A1-22, A1-27, A1-27- 01, A1-27-04, A1-29, A1-30 i A1-31-02, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020/2021 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11409]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 8 de setembre de 2023 (DOGV 9688, 21.09.2023), per a l’accés a l’escala de tècnics mitjans de la Universitat d’Alacant, itinerari professional d’administració general (referència B02/23). [2023/11021]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema de promoció interna. [2023/11101]

RESOLUCIÓ del 30 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C12/23. [2023/11368]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2023, del Rectorat de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena funcionàries i funcionaris de carrera de l’escala bàsica de consergeria i suport per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial consergeria, d’aquesta universitat. [2023/11482]

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11230]

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11240]

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11247]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta una plaça de professorat titular d’universitat. [2023/11300]