DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos de servei de suport general de l’administració, escala subalterns, convocatòria 25/22 i composició de la comissió de selecció. [2023/10845]

RESOLUCIÓ 2023-RH-908-JUR, de 21 de setembre de 2023, del president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, d’esmena d’errada material en l’anunci publicat en DOGV número 835, de 20 de setembre de 2023, per la qual es publica llistat provisional de persones admeses i excloses en els concursos interns per a la provisió definitiva de diversos llocs de caps de servei assistencials, caps de secció assistencials, caps de grup no assistencial i caps d’equip no assistencial, corresponents a la plantilla de personal funcionari/laboral del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. [2023/11032]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 d’octubre de 2023, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca un procés de cobertura per a la provisió com a personal laboral fix del lloc de treball número 12 de l’IVC, cap de la Secció de Gestió Administrativa, grup A, per concurs obert a altres d’administracions públiques. [2023/11138]

Anunci de la modificació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2021. [2023/10652]

Anunci de la informació de l’anunci pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2023, [2023/11128]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 17/23, pertanyents al cos auxiliar C2-01, cos general, torn de persones amb diversitat funcional Intel·lectual, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10979]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica, A1-06, sector administració especial, convocatòria 148/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 149/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11075]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials-especialistes de la Universitat d’Alacant (Grup C, Subgrup C1) pel sistema d’oposició. Referència C13/23. [2023/10961]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’analistes programadors de la Universitat d’Alacant (Grup A, Subgrup A2) pel sistema de concurs oposició. Referència B03/23. [2023/10967]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 8 de setembre de 2023 (DOGV 9688, 21.09.2023), per a l’accés a l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial imatge i comunicación. (Referència C07/23),  [2023/11047]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11030]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un procés de constitució de borses de treball de professorat substitut (PSU ORD 2/2023). [2023/11091]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil aplicacions. Referència 22/175942. [2023/11006]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica amb denominació especialista tècnic/a informàtic/a, perfil aplicacions. Referència 22/177389. [2023/11015]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es declaren deserts dos llocs i es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica amb denominació especialista tècnic informàtic, perfil aplicacions. Referència 22/182046. [2023/11018]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic informàtic, perfil docència en línia. Referència 22/177395. [2023/11026]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica amb denominació especialista tècnic informàtic, perfil docència en línia. Referència 22/182049. [2023/11029]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública addicional per a l’any 2023 de places de cossos docents universitaris i de professorat permanent laboral en aplicació d’una taxa específica per a complir l’objectiu previst en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Referència: 03088/2023. [2023/10770]

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior en l’àrea d’administració electrònica i transparència, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició. (Codi: 2022/P/FC/C/2). [2023/10750]