DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2023, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs vacants 22013 i 27861, anunciats per la convocatòria número 70/2023, de 3 de juliol de 2023, i es declara deserta la 37921. [2023/11778]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre del 2023 del conseller de Sanitat, per la qual es proveeix la plaça de director o directora d’Infermeria del Departament de Salut de Vinaròs (número lloc 36329), dependent de la Conselleria de Sanitat, pel procediment de lliure designació. [2023/11538]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre del 2023 del conseller de Sanitat, per la qual es proveeix la plaça de subdirector o subdirectora d’Infermeria del Departament de Salut de València-Doctor Peset (número lloc 29257), dependent de la Conselleria de Sanitat, pel procediment de lliure designació. [2023/11544]

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de treball de subdirector o subdirectora mèdics del Departament de Salut d’Elda, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/11546]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de treball de director o directora d’Infermeria del Hospital Doctor Moliner, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/11670]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 83, conservador o conservadora, amb classificació A22 E040, corresponent al torn lliure per diversitat funcional física, de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 18/2021. [2023/11220]

Anunci sobre modificació de les bases específiques reguladores del procés de consolidació i estabilització d’ocupació temporal del lloc de treball d’administratiu o administrativa de l’Ajuntament de Rafelcofer. [2023/11573]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 71/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11527]

RESOLUCIÓ de 15 de noviembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 72/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11532]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció de vehicles d’alts càrrecs, C2-02-01, convocatòria 74/21. [2023/11548]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, convocatòria 75/21. [2023/11549]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, C2-03, convocatòria 76/21. [2023/11551]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, convocatòria 77/21. [2023/11552]

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 5/23, pertanyents al cos superior facultatiu d’estadística, A1-04-13, torn lliure, i es declara deserta la convocatòria 25/23, torn promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11651]

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional, per millora d’ocupació, de l’agrupació de llocs de treball APT-A2-02-06-01, de control analític i seguretat agroalimentària (cos A2-31 de la Llei 10/2010), corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11671]

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanents laborals número DC05166, en l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses. [2023/11174]

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanents laborals número DC05183, en l’àrea de coneixement de Traducció i Interpretació. [2023/11176]

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11437]