DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 19/23, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala de enginyeria tècnica en obres públiques, A2-02-02, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10731]

RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d’accés, i es declara deserta, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 30/23, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala enginyeria tècnica en obres públiques, A2-02-02, promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10734]

RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 20/23, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10735]

RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 31/23, pertanyents al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09, promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10737]

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior d’intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 21/22, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2022 per a l’Administració de la Generalitat. [2023/10891]

CORRECCIÓ d’errades de 27 d’octubre de 2023, de la Resolució de 7 de juny de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica, A1-06, sector administració especial, convocatòria 148/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10902]

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 31/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10937]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 28/23, pertanyents al cos de gestió, A2-01, promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10981]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 55/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11007]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 57/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11009]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala inspecció del medi ambient, A1-27-04, sector administració especial, convocatòria 113/18, torn lliure general, i convocatòria 114/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11010]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 164/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11017]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a qui ha superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 53/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11019]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2023/10821]

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2023/10822]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10823]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2023/10824]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat ajudant doctor per al curs 2023-2024. [2023/10994]

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I «High Performance Computing & Architectures». [2023/10914]