DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’octubre de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2023/11201]

Anunci de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de necessitat urgent, per a efectuar la contractació laboral temporal i/o la cobertura futura de vacants provisionals d’oficial o oficiala especialistes en trepat. [2023/11177]

Anunci de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a efectuar la contractació laboral temporal i/o la cobertura futura de vacants provisionals de peons o peones de residus per a plantes. [2023/11178]

Anunci de convocatòria de procés selectiu per a proveir en propietat dues places de peó o peona de serveis múltiples. [2023/10460]

Edicte de l’obertura del termini de presentació d’instàncies en el procés selectiu per a monitora o monitor de gimnàs. [2023/11191]

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 33/2022, de 15 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos i escales del subgrup A1, sector administració general i especial, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, per a cobrir les places previstes en l’annex II del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell. [2023/11147]

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A03/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial d’infraestructures, en el Servei d’Infraestructures i Serveis de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2023/10801]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es declara deserta la plaça de professor contractat doctor o professora contractada doctora número DC05008, en l’àrea de coneixement de Microbiologia. [2023/10754]

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i funcionàries del grup A (subgrup A1) de l’escala tècnica superior de formació permanent, d’administració especial, d’aquesta universitat. [2023/11020]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Ecofisiologia i Biotecnologia. [2023/11078]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: MASP (Materials for Advanced Sustainable Production). [2023/11079]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil CAU-Microinformàtica. Referència 22/196291. [2023/11031]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil CAU-Microinformàtica. Referència 22/197160. [2023/11037]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil sistemes. Referència 22/182048. [2023/11048]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil sistemes. Referència 22/175935. [2023/11049]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica amb denominació especialista tècnic/a informàtic/a, perfil sistemes. Referència 22/177391. [2023/11051]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament el nom de les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria ajudant d’arxius, biblioteca i museus (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/22), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV 20.12.2022). [2023/10795]

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria facultatius arxius, biblioteca i museus (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/20), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure. [2023/10747]