DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació la vacant anunciada per la convocatòria número 72/2023, de 13 de juliol de 2023. [2023/11376]

Edicte de la publicació de les bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura en propietat d’una plaça de cuidador o cuidadora de zona esportiva (grup AP), per procediment de concurs, derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal. [2023/11096]

Anunci de la convocatòria per a la cobertura definitiva i en propietat de setze places de naturalesa funcionarial i una plaça de naturalesa laboral, mitjançant el sistema de concurs oposició, en el marc de l’oferta pública extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública. [2023/10841]

Anunci de la convocatòria per a la cobertura definitiva i en propietat d’una plaça singular de naturalesa funcionarial, escala Administració especial, subescala tècnica, de treballador o treballadora socials coordinadors, mitjançant el sistema de concurs, en el marc de l’oferta pública extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública. [2023/10842]

Anunci de la convocatòria per a la cobertura definitiva i en propietat d’una plaça singular de naturalesa funcionarial, escala administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, d’agent d’igualtat, mitjançant el sistema de concurs, en el marc de l’oferta pública extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública. [2023/10843]

Anunci de convocatòria per a la cobertura definitiva i en propietat de 21 places de naturalesa funcionarial, escala administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, mitjançant el sistema de concurs, en el marc de l’oferta pública extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública. [2023/10846]

Anunci de convocatòria per a la cobertura definitiva i en propietat de 26 places de naturalesa laboral, personal d’oficis, mitjançant el sistema de concurs, en el marc de l’oferta pública extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública. [2023/10847]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior facultatiu, escala Enginyeria en Geodèsia i Cartografia (A1-04-08), corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11272]

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 91/2023 per a la provisió de llocs de treball de direcció i nivell 24, de l’escala enginyeria en camins, canals i ports A1-04-03 de l’Administració de la Generalitat. [2023/11370]

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, convocatòria 69/18, torn lliure i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 70/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11431]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior tècnic de laboratori, A1-08-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11468]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Projectes Arquitectònics. [2023/10758]

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es rectifica error en la convocatòria de places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral de data 7 de novembre de 2023 (DOGV 10.11.2023). [2023/11341]

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs per a la creació de borses d’ocupació de professorat substitut. [2023/11455]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11114]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.

[2023/11167]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.
[2023/11222]

Oferta d’ocupació extraordinària 2023 per a l’estabilització de l’ocupació. [2023/11277]