DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, per la qual es convoca la provisió temporal, per comissió de serveis, d’un lloc de treball de naturalesa funcionarial en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. [2023/11070]

Anunci de convocatòria per a proveir dues places de conserge. [2023/10556]

Anunci de convocatòria per a proveir cinc places d’operari o operària de serveis múltiples. [2023/10557]

Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial o oficiala de la policia local. [2023/10733]

Anunci de convocatòria de bases específiques i convocatòria d’una plaça d’auxiliar d’agència de lectura, inclosa en l’oferta d’ocupació pública extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal per a l’exercici 2021. [2023/10596]

Anunci de convocatòria d’una plaça de conserge inclosa en l’oferta d’ocupació pública extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal per a l’exercici 2021. [2023/10612]

Anunci d’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2023. [2023/10624]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A1-02, convocatòria 2/23. [2023/11172]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos d’especialistes en sistemes i tecnologies, C1-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11179]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació en llocs de treball del cos superior facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala psicologia (A1-07-02), convocatòria 628/23. [2023/11202]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació en llocs de treball d’assistència al contribuent IRPF (C1-01), convocatòria 648/23. [2023/11204]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de setembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es convoca a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris i funcionàries dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de Justícia en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2023/11140]

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, per la qual es constitueix la comissió de valoració del concurs específic de mèrits convocat per Resolució de 6 de juliol de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es convoca concurs específic de mèrits per a la provisió dels llocs de treball de direccions de secció de psiquiatria, de genètica forense i criminalística i de policlínica en l’Institut de Medicina Legal de València i de direcció de secció de laboratori en l’Institut de Medicina Legal de Castelló. [2023/11181]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10974]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2023/11033]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11071]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria operadors (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/27), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocat per la Resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV 20.12.2022). [2023/10797]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió del lloc de treball del grup A, subgrup A2, amb destinació al Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral d’aquesta universitat, convocat per la Resolució de 21 de juny de 2023. (Codi: 2023/P/FC/CM/2). [2023/11022]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 d’octubre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria tècnic mitjà (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/23), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV 20.12.2022). [2023/11299]