DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 novembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ 1103/23, de 26 d’octubre,  del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es declara deserta la convocatòria del procediment de provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 37, lletrada o lletrat (convocatòria LD 1/2023). [2023/10861]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es determina la composició nominal de la comissió de selecció corresponent a la convocatòria de places d’administratiu o administrativa (CM/44/22) mitjançant concurs de mèrits, convocada per resolució d’aquest mateix òrgan de 14 de desembre de 2022. (DOGV 9495, 22.12.2022). [2023/11085]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es determina la composició nominal de la comissió de selecció corresponent a la convocatòria d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa del concurs oposició, convocada per resolució d’aquest mateix òrgan de 14 de desembre de 2022. (DOGV 9495, 22.12.2022).  [2023/11086]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es determina la composició nominal de les comissions de selecció corresponents a diverses convocatòries de concurs oposició, convocades per resolució d’aquest mateix òrgan de 14 de desembre de 2022 (DOGV 9495, 22.12.2022). [2023/11087]

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es modifica la convocatòria del procés selectiu d’estabilització mitjançant concurs de mèrits. [2023/11112]

Extracte de la convocatòria per a la provisió d’una plaça de professor o professora d’FPA per a l’àrea cientificotecnològica vacant en la plantilla de personal laboral, pel procediment d’estabilització. [2023/10854]

Anunci de les bases de provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració general per torn lliure, per concurs oposició, i posterior constitució d’una borsa de treball. [2023/10533]

Anunci de les bases provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica de biblioteca, torn lliure, per concurs oposició i posterior constitució d’una borsa de treball. [2023/10534]

Anunci sobre revocació parcial de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022. [2023/10484]

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos A2-01, A2-02, A2-08, A2-09, A2-13, A2-14, A2-14-01, A2-14-02, A2-16-02, A2-16-03, A2-16-05, A2-17, A2-19, A2-20, A2-23-01, A2-31, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020/2021 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/10844]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de juny de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 68/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11093]

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 63/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 64/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/11165]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l’aspirant que ha superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans (referència B01/23) per a ocupar un lloc de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures en el Departament d’Enginyeria Civil de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 28 d’abril de 2023, DOGV 9589, 05.05.2023). [2023/10796]

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. [2023/11237]

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanents laborals número DC05178, en l’àrea de coneixement d’Immunologia. [2023/10808]

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/10922]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 13 de juny de 2023, del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), sector d’administració general, escala administrativa, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG 2022), convocades per la Resolució de 7 de novembre de 2022 (BOE 21.11.2022) d’aquesta universitat. [2023/11025]

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la nova persona aprovada en el procés selectiu per concurs, del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior d’investigació, perfil de cultius cel·lulars i citometria de flux, (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022) convocades per la Resolució de 5 d’octubre de 2022 (BOE 08.11.2022). [2023/11059]

ACORD de 30 de juny de 2023, dels consellers delegats d’Espais Econòmics Empresarials (EEE), pel qual s’ordena la publicació de l’oferta d’ocupació pública d’EEE del 2023, aprovada pel Consell d’Administració en la sessió celebrada el 4 de maig de 2023. [2023/10386]