DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Almussafes. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2022. [2022/5417] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es disposa l’exclusió de dues persones, de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 5/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5697] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en analítica de laboratori de l’Administració de la Generalitat, C1-06, sector administració especial, convocatòria 103/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5721] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en analítica de laboratori de l’Administració de la Generalitat, C1-06, sector administració especial, convocatòria 104/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5722] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de 16 de juny de 2022 de la Resolució de 8 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos C2-02-02, convocatòries 164/18 i 165/18. [2022/5766] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 65/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos C1-15 especialistes de manteniment de l’Administració de la Generalitat. [2022/5835] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a cinc places del grup C/subgrup C2, auxiliar administratiu o administrativa, pel torn de promoció interna, i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d’ocupació pública 2019 i 2021 d’aquesta entitat. [2022/5767] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 67/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració general, del cos C1-01 administratiu o administrativa de l’Administració de la Generalitat. [2022/5836] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a cinquanta-quatre places del grup A/subgrup A2, infermer o infermera, pel torn de promoció interna, i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d’ocupació pública 2018, 2019, 2020 i 2021 d’aquesta entitat. [2022/5768] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a cinc places del grup A/subgrup A2, especialista en infermeria obstetricoginecològica, i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d’ocupació pública 2019, 2020 i 2021 d’aquesta entitat. [2022/5769] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a setze places del grup C/subgrup C2, tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria, pel torn de promoció interna, i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d’ocupació pública 2018, 2019, 2020 i 2021 d’aquesta entitat. [2022/5770] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a onze places del grup C/subgrup C1, tècnic o tècnica especialista de laboratori, pel torn de promoció interna i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d’ocupació pública 2020 i 2021 d’aquesta entitat. [2022/5771] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a sis places del grup C/subgrup C1, tècnic o tècnica especialista de radiodiagnòstic, pel torn de promoció interna, i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d’ocupació pública 2018, 2020, 2021 i 2022 d’aquesta entitat. [2022/5773] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a dues places del grup A/subgrup A1, metge o metgessa d’urgència hospitalària, pel torn de promoció interna, i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d’ocupació pública 2018 i 2021 d’aquesta entitat. [2022/5774] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a una plaça del grup A/ subgrup A2, tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals (ergonomia), pel torn de promoció interna, i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de l’oferta d’ocupació pública 2021 d’aquesta entitat. [2022/5776] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a tres places del grup A/subgrup A2, treballador o treballadora socials, pel torn de promoció interna, i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de l’oferta d’ocupació pública 2020 d’aquesta entitat. [2022/5779] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a una plaça del grup A/subgrup A2, tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals (higiene industrial), pel torn de promoció interna, i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de l’oferta d’ocupació pública 2018 d’aquesta entitat. [2022/5777] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, com a personal laboral fix, llocs de treball de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana en la modalitat de trompa, en torn lliure i mitjançant el sistema d’oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2019 i 2020. [2022/5833] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/5527] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoquen diverses places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat. [2022/5691] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022 de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoca una plaça pel sistema de concurs d’accés de torn lliure al cos de professors titulars d’universitat. [2022/5694] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Química Analítica al Medi Ambient i Salut Pública A-QAMS i de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües. [2022/5749] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació de les persones aspirants seleccionades per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de la categoria/escala de tècnic mitjà o tècnica mitjana, per a la prestació de serveis en l’Àrea de Cultura i l’Àrea de Fons d’Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València. (Codi 2020/P/FI/ACON/6). [2022/5598] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d’aprovació del Programa de teletreball de l’Agència Tributària Valenciana, número 06/2022. [2022/5614] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 64/2022 per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos C1-15 especialistes de manteniment de l’Administració de la Generalitat. [2022/5834] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professorat contractat doctor, per al curs acadèmic 2022/2023. [2022/5741] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual s’acorda la publicació de l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d’Educació per a l’acreditació de titulacions de les persones incorporades a les borses de personal interí dels cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, d’escoles oficials d’idiomes, de Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, per la participació en els procediments selectius d’ingrés convocats per les ordres 15/2017, de 10 d’abril; 16/2017, de 10 d’abril, i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.  [2022/5880] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d’aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat número 11/2022. [2022/5626] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d’aprovació del Programa de teletreball de la Sotssecretaria, Gabinet del conseller i secretaries autonòmiques de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, número 07/2022. [2022/5615] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d’aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat número 08/2022. [2022/5621] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d’aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat número 10/2022. [2022/5623] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d’aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat número 09/2022. [2022/5622] (DIARI nº 9367, de 22.06.2022)