DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 25 de maig de 2022, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es publica la relació definitiva amb l’aspirant que ha superat el concurs oposició convocat per a cobrir, mitjançant torn de promoció interna, una plaça d’administratiu de gestió informàtica, subgrup C1, sector administració general. Convocatòria 06/2019. [2022/4826] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual, després de l’estimació dels recursos interposats, es procedeix a incloure noves persones en la Resolució de 4 de maig de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocades per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre. [2022/5309] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública por la qual es detrau de la convocatòria 70/2022 de lliure designació, en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el lloc 28932. [2022/5337] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/4927] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs per a la provisió de diverses places de cap de servei i secció facultativa en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/5173] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat, en execució de la Sentència 497/2021, de 25 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2022/5195] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 138/18, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de cuina, APF-05-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5208] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d’accés, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 139/18, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de cuina, APF-05-02, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5219] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 152/18, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A2-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5221] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 153/18, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A2-02, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5223] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 159/18, pertanyents al cos superior de gestió en fisioteràpia de l’Administració de la Generalitat, A2-20, torn de promoció interna corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5227] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 158/18 pertanyents al cos superior de gestió en fisioteràpia de l’Administració de la Generalitat, A2-20 torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5224] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral indefinit, un lloc d’oficial de sistemes, en torn lliure i pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat de 2018. [2022/5098] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 173/18, pertanyents al cos superior de gestió en administració cultural, A2-15, torn lliure general corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5229] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 174/18, pertanyents al cos superior de gestió en administració cultural, A2-15, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5230] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de modificació de l’annex II de la Resolució de 15 de febrer de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de les persones admeses i excloses i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, per promoció interna, sector d’administració general, escala de gestió universitària. [2022/5159] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022 del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de periodista de mitjans de comunicació, pel sistema de concurs oposició (codi: 2021/P/FC/C/18). [2022/4946] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 77/2022. [2022/5162] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 78/2022. [2022/5163] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), convocatòria número 81/2022. [2022/5166] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ 479/2022, de 31 de maig, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal del llocnúmero 21, cap de la Secció d’Investigació I, de la relació de llocs de treball d’aquesta agència, per funcionari o funcionària de carrera de les diferents administracions públiques. [2022/5069] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ 461/2022, de 26 de maig, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc número 40, cap de l’Equip de Suport Administratiu i Jurídic, de la relació de llocs de treball d’aquesta agència, per funcionari o funcionària de carrera de les diferents administracions públiques. [2022/4881] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolia (CIGRIS/2021/094), CPI-22-228». [2022/4796] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Química de l’Estat Sòlid. [2022/5133] (DIARI nº 9357, de 08.06.2022)