DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Càlig. Anunci d’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal. [2022/5088] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a l’any 2022 pel que fa als processos d’estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2022/5094] (DIARI nº 9352, de 01.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, en llocs de treball adscrits al cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l’administració de la Generalitat, escala medicina del treball (A1-25-02), convocatòria 529/22. [2022/4981] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de serveis. [2022/5076] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica d’aquesta (grup A, subgrup A1). Referència A01/22. [2022/4840] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals és atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.. [2022/4944] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual a conseqüència de la implantació de la Nova Oficina Judicial es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball singularitzats per llengua valenciana del cos de tramitació processal i administrativa dels serveis comuns processals d’Assumptes Generals del partit judicial de València, per execució de la sentència 30/2021 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2022/5035] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’especialistes en salut pública de l’Administració de la Generalitat (C1-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4348] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4352] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora gerent, per la qual s’acorda donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’un investigador o investigadora en la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Referència 64/2022. [2022/4793] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

Ajuntament de Sueca. Convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector o inspectora de policia local. [2022/4335] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans d’aquesta (grup A, subgrup A2). Referència B02/22. [2022/4841] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes d’aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C01/22. [2022/4842] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es realitza l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació. [2022/4665] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolia (CIGRIS/2021/044), CPI-22-227» [2022/4658] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places d’ajudants i ajudantes (convocatòria AJ 01/2022) [2022/5046] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora gerent, per la qual s’acorda donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’un infermer o infermera en la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Referència 63/2022. [2022/4791] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)

Ajuntament de Massamagrell. Convocatòria i bases per a la provisió en propietat de cinc places d’agent de la Policia Local. Expedient 2684/2021. [2022/4327] (DIARI nº 9353, de 02.06.2022)