DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Sindicatura de Comptes. RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, del síndic major, per la qual es declara desert el procediment pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 113, de tècnic o tècnica de gestió de personal i nòmines, subgrup A2. (Convocatòria P/02/2022). [2022/4666] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 153/18, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A2-02, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5390] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de tributs de l’Administració de la Generalitat A2-30, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat, en execució de la Sentència 497/2021, de 25 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2022/5391] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos C2-02-02, convocatòries 164/18 i 165/18. [2022/5388] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

Ajuntament de Formentera del Segura. CORRECCIÓ d’errades de l’oferta pública d’ocupació extraordinària de l’any 2021 per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2022/5313] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’inspecció de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat, escala d’inspecció mèdica de serveis sanitaris (A1-S05-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4471] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’anàlisis epidemiològiques i estadístiques sanitàries (A1-S03-08), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4470] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives per el procediment de concurs oposició d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informàtica, d’aquesta universitat. [2022/5062] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolía (CIGRIS/2021/058), CPI-22-258». [2022/5171] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolía (CIGRIS/2021/077), CPI-22-259». [2022/5172] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professorat ajudant doctor, per al curs acadèmic 2022/2023. [2022/5317] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolía (CIGRIS/2021/073), CPI-22-260». [2022/5174] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, de 3 de juny de 2022, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador per a l’any 2022. [2022/5336] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4473] (DIARI nº 9360, de 13.06.2022)