DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Calp. CORRECCIÓ d’errades de la convocatòria 22/11, del procés selectiu per a cobrir per funcionari de carrera una plaça d’auxiliar tècnic o tècnica de manteniment. [2022/5420] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 7 d’abril de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d’Obstetrícia i Ginecologia dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l’hora de la prova. [2022/5524] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


Ajuntament de Xirivella. Extracte de les bases de la borsa de treball de tècnic o tècnica administradors de sistemes informàtics. [2022/5421] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa d’ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, en llocs de treball adscrits al cos superior d’administració (A1-01) i a l’agrupació de llocs de treball APT-01-01-03, de fons europeus de l’administració de la Generalitat, convocatòria 548/22. [2022/5458] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022 (REF. núm. 68/2022) de la directora gerent per la qual s’acorda donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’un lloc de responsable de compres i infraestructures en la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. [2022/5252] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, del Síndic Major, per la qual s’ordena publicar l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de data 1 de juny de 2022, pel qual es convoca concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 113, de tècnic/a de gestió de personal i nòmines, subgrup A2 (Convocatòria P/03/2022). [2022/5250] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


Ajuntament de Xirivella. Extracte de les bases de la borsa de treball de tècnic o tècnica de dinamització juvenil. [2022/5422] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, del director gerent del Consorci Espacial Valencià, per la qual es dona publicitat a la relació de llocs de treball de la dita entitat. [2022/4784] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023. Convocatòria número 1. [2022/5100] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives pel procediment de concurs oposició d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior veterinària, d’aquesta universitat. [2022/5150] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual es fa públic el resultat del quart parcial del concurs per a la provisió de diverses places de caps de servei i secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 7 de juny de 2021 de la directora general de Recursos Humans modificada per Resolució de 21 de juny de 2021. [2022/5545] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)


CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de setembre de 2021, del director general de l’Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc TE16, tècnic o tècnica informàtics, de la Subdirecció de Sistemes, per mitjà de un procediment de cobertura externa mitjançant el sistema de concurs oposició. [2022/5505] (DIARI nº 9362, de 15.06.2022)