DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’accés als cossos de catedràtiques i catedràtics d’Ensenyament Secundari, i de catedràtiques i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, convocats per Ordre 14/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2022/4701] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de metges i metgesses forenses de l’Administració de justícia de la Comunitat Valenciana. [2022/5158] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a la borsa d’ocupació extraordinària constituïda del lloc de tècnic o tècnica superiors jurídics. [2022/5130] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 59/2022, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels cossos A1-21 superior tècnic d’administració cultural i A2-15 superior de gestió en administració cultural, de l’Administració de la Generalitat. [2022/5065] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de correcció d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació en llocs de treball adscrits al cos tècnic de gestió en interpretació de la llengua de signes (B-07), convocatòria 495/22. [2022/5080] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de veterinaris o veterinàries de salut pública (A1-S03-07), personal funcionari d’administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4456] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi química (A1-S03-06), personal funcionari d’administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4620] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics o farmacèutiques de salut pública (A1-S03-02), personal funcionari d’administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4624] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de metges o metgesses de salut pública (A1-S03-01), personal funcionari d’administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/4628] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de febrer de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’investigació, perfils B1 i B3 d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 9 de juny de 2021. [2022/4534] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

Ajuntament de Calp. Bases de la convocatòria 22/11 del procés selectiu per a cobrir per un funcionari o una funcionària de carrera una plaça d’auxiliar tècnic de manteniment. [2022/4066] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022 del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala analista programador, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació (codi: 2021/P/FC/C/17). [2022/5110] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

Ajuntament d’Almassora. Convocatòria per a la provisió en propietat de tres places d’oficial del Servei Municipal de Manteniment i Logística. [2022/4051] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

Ajuntament de Benijófar. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’agent de policia local. [2022/4018] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

Ajuntament d’Almassora. Convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’encarregat o encarregada del Servei Municipal de Manteniment i Logística. [2022/4052] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

Ajuntament de Castalla. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió, en propietat, de tres places d’agent de policia local. [2022/4089] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

Ajuntament de La Yesa. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022. [2022/5132] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2022/2023. [2022/5002] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022 de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en diverses categories en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, i se’n fa pública la convocatòria. [2022/4806] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/4799] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de professorat ajudant doctor. Convocatòria AJ-PAD 01/2022. [2022/5071] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris agreement (XAIDA). CPI-22-196». [2022/4684] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)

Consorci de les Comarques Centrals Valencianes. Relació de llocs de treball per a l’any 2022. [2022/4030] (DIARI nº 9355, de 06.06.2022)