DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Benissanó. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent de policia local. [2022/5424] (DIARI nº 9366, de 21.06.2022)

Ajuntament de Xirivella. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022. [2022/5668] (DIARI nº 9366, de 21.06.2022)

Ajuntament de Carcaixent. Llistat definitiu d’aspirants que han superat el procés selectiu per a cobrir en propietat dotze places d’agent de policia local. [2022/5233] (DIARI nº 9366, de 21.06.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos A1-03, convocatòries 185/18 i 186/18. [2022/5692] (DIARI nº 9366, de 21.06.2022)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la selecció de docents que actuaran com a coordinadors tècnics de les modalitats de competició que es convoquen en els pròxims campionats de Formació Professional Comunitat Valenciana Skills 2022, en el campionat nacional SpainSkills que tinga lloc després, i si és el cas, en els campionats internacionals Euroskills i WordSkills. [2022/5805] (DIARI nº 9366, de 21.06.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 1/2022. [2022/5651] (DIARI nº 9366, de 21.06.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposición, d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna (torn especial), sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil hivernacle) d’aquesta universitat. [2022/5700] (DIARI nº 9366, de 21.06.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes de l’Institut de Materials Avançats (INAM). [2022/5672] (DIARI nº 9366, de 21.06.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es reobri el termini de presentació d’instàncies, amb caràcter d’urgència, per a la constitució de borses de treball de l’Escola d’Estiu per a l’edició d’enguany, 2022, als campus d’Alcoi, Gandia i València. [2022/5682] (DIARI nº 9366, de 21.06.2022)