DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Llaurí. Aprovació del Pla d’ordenació de recursos humans. [2022/5037] (DIARI nº 9364, de 17.06.2022)

Ajuntament de l’Alcúdia. Bases que regiran la convocatòria per a proveir en propietat una plaça d’intendent o intendenta, cap de policia local, per promoció interna ordinària (OOP 2021). [2022/5034] (DIARI nº 9364, de 17.06.2022)

Patronat Municipal de la Vivenda d’Alicant. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de gestió economicofinancera. [2022/4893] (DIARI nº 9364, de 17.06.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 184/18, pertanyents al cos de l’Advocacia de la Generalitat, A1-02, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5674] (DIARI nº 9364, de 17.06.2022)

Ajuntament d’Alfafar. Modificació de les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’intendent o intendenta. [2022/4994] (DIARI nº 9364, de 17.06.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 31 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolia (CIGRIS/2021/058), CPI-22-258». [2022/5648] (DIARI nº 9364, de 17.06.2022)

Ajuntament de Massalavés. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal. [2022/5075] (DIARI nº 9364, de 17.06.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es modifica la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. [2022/5568] (DIARI nº 9364, de 17.06.2022)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es procedeix a declarar desert el procés convocat per la Resolució rectoral 01020/2022, amb data de 28 de març de 2022. [2022/5569] (DIARI nº 9364, de 17.06.2022)