DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 6 de juny del 2022, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 3 de juny del 2022, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es complix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2022/5334] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)


RESOLUCIÓ 483/2022, de 2 de juny, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el concurs específic per a la provisió dels llocs de treball número 21, 22, 48 i 49, subgrup professional A1/A2, i el lloc número 47, subgrup professional A1, d’aquesta agència, oberts a personal funcionari de totes les administracions públiques. [2022/5140] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)


RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de professor contractat doctor o professora contractada doctora en règim de contractació laboral. [2022/5298] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)


RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives per el procediment d’oposició d’accés al grup A (subgrup A1), tècnic o tècnica superior especialista en Medicina del Treball, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció, d’aquesta universitat. [2022/5005] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)


RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana: Subvencions del Programa Santiago Grisolía (CIGRIS/2021/083), CPI-22-240». [2022/5027] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)


Ajuntament de Sueca. Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de diverses places. [2022/4671] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)


Ajuntament de Xirivella. Aprovació de la comissió de valoració del concurs de mèrits número 27, obert a altres administracions. [2022/5211] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)


RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/5042] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)


RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca a concurs d’accés una plaça dels cossos docents universitaris. [2022/5231] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)


RESOLUCIÓ de 3 de juny, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2022/5301] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)


RESOLUCIÓ de 31 de maig del 2022, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica la llista definitiva de persones aspirants excloses i es declaren desertes les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració general, categoria d’ajudant de serveis, pel torn de promoció interna, per a persones amb diversitat funcional intel·lectual, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2021/P/FC/C/33) [2022/5149] (DIARI nº 9358, de 09.06.2022)