DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 juny 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna mixta per a l’accés al grup A, subgrup A2 sector administració especial, escala tècnica mitjana d’estadística, denominació tècnic estadístic, amb destinació en el Servei de Qualitat. Referència 2022/59374. [2022/4504] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en Biblioteca-campus d’Elx. Referència 2022/5934. [2022/4505] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en campus d’Elx-CEGECA. Referència 2022/59342. [2022/4508] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei de Suport Tècnic a la Docència i la Investigació. Orihuela. Granja. Referència 2022/59344. [2022/4509] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei de Comunicació, Màrqueting i Atenció a l’Estudiantat. Referència 2022/59347. [2022/4511] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei de Gestió d’Estudis. Referència 2022/59348. [2022/4512] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de marc de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió dels llocs de treball vacants del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei de Gestió d’Estudis. Referència 2022/59350. [2022/4513] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei de Personal d’Administració i Serveis. Referència 2022/59351. [2022/4515] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei de Personal d’Administració i Serveis. Referència 2022/59352. [2022/4516] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei de Gestió Pressupostària i Patrimonial. Referència 2022/59361. [2022/4517] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs. de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei de Gestió Pressupostària i Patrimonial. Referència 2022/59362. [2022/4518] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei de Gestió Pressupostària i Patrimonial. Referència 2022/59366. [2022/4519] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei de Gestió de la Contractació. Referència 2022/59371. [2022/4521] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, complement de destinació 22, complement específic E032 amb destinació en el Servei d’Infraestructures. Reerència 2022/59369. [2022/4520] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, categoria/escala analista programador, pel sistema de concurs oposició (codi: 2020/P/FC/C/16). [2022/4680] (DIARI nº 9354, de 03.06.2022)